Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://osw2wejherowo.pl/)


Historia Szkoły Promującej Zdrowie:

W Europie założenia SzPZ opisano po raz pierwszy w 1989 r. w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) „Zdrowa szkoła”, możliwości jej wdrożenia sprawdzono w latach 1992–1995 w pilotażowym projekcie realizowanym w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. Do upowszechnienia tej koncepcji przyczyniło się utworzenie przez WHO, Radę Europy i Komisję Europejską w 1992 r. Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), która w 2007 r. przekształciła się w sieć Szkoły dla Zdrowia w Europie (School for Health in Europe – SHE). Do sieci tej należy 45 krajów. Program SzPZ to najdłużej trwające i wciąż rozwijające się w Europie i na innych kontynentach skoordynowane, systemowe, długofalowe i dobrowolne działania na rzecz zdrowia w szkole.

W Polsce działania dla tworzenia SzPZ rozpoczęto w 1991 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Polska była jednym z 4 krajów realizujących ww. projekt pilotażowy i jednym z 7 pierwszych krajów przyjętych do ESSzPZ. W Polsce też najwcześniej rozpoczęto upowszechnianie tej koncepcji – w 1992 r. Od 2006 r. sieci SzPZ istnieją we wszystkich województwach i należy do nich ok. 3300 szkół i przedszkoli. Takiej regionalnej struktury dla wspierania pracy szkół nie ma w żadnym innym kraju należącym do sieci SHE.

W okresie minionych 25 lat przypadających na transformację ustrojową rozwój koncepcji SzPZ w Polsce był ściśle związany z ewolucją tej koncepcji w Europie i jednocześnie uwzględniał odrębności i uwarunkowania istniejące w naszym kraju (m.in. związane z systemem edukacji, czynnikami społeczno-kulturowymi, sytuacją ekonomiczną). Kolejnej modyfikacji tej koncepcji dokonano w 2015 r.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie:

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

 •       zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność –  nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;

 •       niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

 - działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

 - działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

 •       warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

 

  

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

 •       Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.

 •       Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów  i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.

 •       Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów  i pracowników – środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i aktywności fizycznej.
•      Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów  i pracowników – realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.

 •       Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.

 •       Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy).

Definicja, model i standardy Szkoły Promującej Zdrowie:

 Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 •       systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

 •       wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.


Polski model Szkoły Promującej Zdrowie

 

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Szkoła Promująca Zdrowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.

Okres przygotowawczy: Starania o przyjęcie do sieci „Szkół Promujących Zdrowie” nasza szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 2013/2014.

 Główne zadania oraz terminy działań szkoły w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie według przeprowadzonej diagnozy wstępnej:

I.  Promocja  zdrowego  stylu  życia  poprzez  zdrowe  odżywianie  i  aktywność  ruchową  pod hasłem „Zdrowo żyję, zdrowo jem” – rok szkolny 2013/2014 – 2014/2015

II. Profilaktyka przemocy i uzależnień pod hasłem: „Stop nałogom i przemocy” – rok szkolny      2013/2014 – 2014/2015.

 

Przyjęcie do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie:

Do Sieci Szkół Promujących Zdrowie nasza szkoła została przyjęta 15 października 2015 roku .

 

 PIERWSZY ROK REALIZACJI PROGRAMU 2015/2016

 Szkoła podstawowa nr 10

Problem priorytetowy: „Złe nawyki żywieniowe oraz brak zdrowych i pełnowartościowych produktów w diecie uczniów”.

Gimnazjum nr 2

Problem priorytetowy: „Odżywiam się zdrowo i dbam o swoją kondycję”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, Technikum nr 4

Problem priorytetowy: „Bezpiecznie i zdrowo dorastam. Stop cyberprzemocy”.

DRUGI ROK REALIZACJI PROGRAMU 2016/2017

Szkoła podstawowa nr 10 oraz Gimnazjum nr 2 (reforma szkolnictwa)

Problem priorytetowy: Podnoszenie motywacji i podejmowanie działań zachęcających młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego, dbania o własne zdrowie i podnoszenie umiejętności sportowych. Kształtowanie nawyków higieny ciała. „Uczeń sprawny – uczeń zdrowy- uczeń aktywny”.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, Technikum nr 4

Problem priorytetowy: „Spędzanie dużo czasu przed urządzeniami elektronicznymi, mała aktywność fizyczna oraz nieznajomość zasad udzielania pierwszej pomocy”.

Uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

Dnia 29.11.2017 r. w auli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nastąpiło wręczenie  Wojewódzkich Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie dla Szkoły Podstawowej nr 10, Gimnazjum nr 2, ZSZ nr 4 oraz Technikum nr 4 Wejherowie. Przyznała je Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, podczas konferencji pn. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – współczesne zagrożenia. GUMed jako jedyna uczelnia w Polsce nawiązała współpracę z siecią Szkół Promujących Zdrowie.

Prezentacja Szkoły Promującej Zdrowie


Przyjęcie Ośrodka do Pomorskiej Sieci Szkół  Promujących  Zdrowie.

15-16 października 2015 r. w Jastrzębiej Górze odbyło się seminarium dla Szkół Promujących Zdrowie „Przyjazna Szkoła - Uśmiechnięty Uczeń” zorganizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku panią Elżbietę Wasilenko,  „Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Nauczycieli w Gdańsku, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku.

Podczas seminarium doszło do podpisania deklaracji pomiędzy Specjalnym  Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym  nr 2 w Wejherowie i  Wojewódzkim  Zespołem  ds. promocji  zdrowia i profilaktyki problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, reprezentowanym  przez Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie panią Krystynę Odorską o przystąpieniu do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Ośrodek  w ramach międzynarodowego programu „Szkoła Promująca Zdrowie” zobowiązał się do:

 1. Realizacji programu zgodnie z przyjętą przez Szkołę koncepcją i ogólnymi założeniami programu z uwzględnieniem warunków i możliwości placówki.
 2. Współdziałania z Zespołem, Koordynatorem Wojewódzkim i innymi szkołami będącymi w Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 3. Wdrożenia programu wychowania zdrowotnego uczniów zintegrowanego ze wszystkimi przedmiotami, opartego na diagnozie stanu wyjściowego, identyfikacji potrzeb środowiska.
 4. Przygotowania sprawozdań z kolejnych etapów realizacji programu zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 5. Doskonalenia pracowników szkoły w zakresie promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej wg zasad wynikających z diagnozy potrzeb doskonalenia w placówce.

 

Seminarium Szkoleniowe „Szkoła Promująca Zdrowie” 16.11.2016r.

 

16 listopada 2016 r. z udziałem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej oraz Pomorskiej Kurator Oświaty pani Moniki Kończyk odbyło się seminarium szkoleniowe dla szkół realizujących Program Szkoły Promującej Zdrowie.

Program „Szkoła Promująca Zdrowie” (SzPZ) jest realizowany w Polsce od 1991 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Aktualnie sieci szkół promujących zdrowie istnieją we wszystkich województwach. Szkoły należące do sieci tworzą korzystne warunki, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące ich rozwiązywaniu oraz dokonują ewaluacji swoich działań. Od wielu lat szkoły/placówki prowadzą działania promujące zdrowie, a edukacja zdrowotna stanowi ważny element szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki.

Podczas seminarium prezentowane były zasady przystąpienia do pomorskiej sieci szkół promujących zdrowie i ubiegania się o uzyskanie certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie obowiązujące od roku szkolnego 2016/2017.

 

Spotkanie z Rejonowym Koordynatorem Pomorskiej Sieci Szkół

 

7 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi odbyło się spotkanie z Rejonowym Koordynatorem Pomorskiej Sieci Szkół panią Joanną Dzienis. Celem spotkania było zapoznanie szkół z bieżącymi informacjami dotyczącymi realizacji Programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, w tym możliwości uzyskiwania Wojewódzkiego i Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pomorski Kurator Oświaty pani   dr Monika Kończyk przyznała naszemu ośrodkowi Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Uroczystość odbyła się 29 listopada 2017 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym podczas konferencji dla placówek oświatowych pn. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży- współczesne zagrożenia.” Certyfikat z rąk pani kurator odebrała dyrektor ośrodka pani Ewelina Lulińska-Kuklik.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymują szkoły, które tworzą dobry klimat i warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, promują zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci i ich rodziców oraz integrują społeczność lokalną.
Otrzymanie certyfikatu jest dla nas dużym zaszczytem, ale również mobilizacją do dalszych starań i rozwoju w zakresie promocji zdrowia.

Materiały z konferencji „Profilaktyka i pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia”

Dnia 29 listopada 2018 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja pn. „Profilaktyka i pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia”.

Adresatami konferencji byli dyrektorzy, nauczyciele szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych realizujących program „Przedszkole i Szkoła  Promująca Zdrowie” oraz zainteresowani przynależnością do Pomorskiej Sieci Przedszkoli, Szkół i Placówek Promujących Zdrowie.

Konferencja została zorganizowana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Pomorską Krajową Administracją Skarbową, Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień i AID Copernicus.

Prelegenci konferencji przedstawili zagrożenia, niepokojące objawy i konsekwencje uzależnień dla organizmu człowieka, a także wskazali, gdzie szukać pomocy dla ofiar uzależnień. Ratownicy medyczni podjęli się omówienia podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Została podsumowana realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej „Hazard – Nie dziękuję”, która jest prowadzona przez funkcjonariuszy pomorskiej KAS w szkołach województwa pomorskiego. Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni zorganizował wyjątkowy pokaz psów służbowych w wykrywaniu banknotów i narkotyków.


Poniżej udostępniamy do wykorzystania materiały zaprezentowane podczas konferencji:

 1. Młodzież a uzależnienia – Andrzej Skorupski specjalista ds. uzależnień, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 2. Profilaktyka dopalaczy – Zbigniew Zawadzki – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.
 3. Akcja informacyjno-edukacyjna Hazard – Nie dziękuję – podsumowanie pierwszego okresu realizacji akcji – Jarosław Lipski, Kierownik Referatu ds. Obsługi Zgłoszeń Celnych w Gdyni.
 4. Drzewo rozwoju programu AID COPERNICUS. Edukacja podstawowych zabiegów resuscytacyjnych dostosowanych do grupy wiekowej. Jak postępować z uczniem pod wpływem środków odurzających? – Bartosz Krasiński, Ratownik medyczny, pielęgniarz SOR COPERNICUS.
 5.  Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy. Objawy i pierwsza pomoc wobec dziecka pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych – Łukasz Wrycz-Rekowski, Ratownik medyczny SOR COPERNICUS oraz Gdyńskiego Pogotowia Ratunkowego, wicemistrz Polski 2018 w zawodach ratownictwa medycznego.


Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W dniach 25-26 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie dla wszystkich nauczycieli naszego Ośrodka w udzielaniu pierwszej pomocy.

W grupie dzieci i młodzieży szkolnej wypadki zdarzają się znacznie częściej, niż może się wydawać. Niestety, nie zawsze możemy im zapobiec. O ile drobne skaleczenia i siniaki nie stanowią powodu do zmartwień, o tyle poważniejsze wypadki będące zagrożeniem zdrowia lub życia wymagają podjęcia zdecydowanej i fachowej akcji ratunkowej. Aby zapewnić uczniom fachową pierwszą pomoc, przeprowadzono szkolenie nauczycieli z pierwszej pomocy i ustalono zasady jej udzielania w warunkach szkolnych.Spotkanie z Rejonowym Koordynatorem Pomorskiej Sieci Szkół

 

 Pomorski Kurator Oświaty zaprosił nauczycieli: przedszkoli, szkół i placówek realizujących Program „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz osoby zainteresowane realizacją tych programów na spotkanie, z  Rejonowymi Koordynatorami Pomorskiej Sieci Przedszkoli, Szkół i Placówek Promujących Zdrowie.

11 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi odbyło się spotkanie z Rejonowym Koordynatorem Pomorskiej Sieci Szkół panią Joanną Dzienis.


Celem spotkania było:

 1. Prezentacja dobrych praktyk przez przedszkola, szkoły i placówki realizujące program „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie”.
 2. Planowanie pracy w przedszkolu, szkole i placówce realizującej program „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie”.
 3. Bieżące informacje dotyczące zgłoszenia do realizacja programu „Przedszkole Promujące Zdrowie”, „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz składania wniosków o przyjęcie i ubieganie się o wojewódzki certyfikat „Przedszkola Promującego Zdrowie” i „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Cykl zajęć "Alternatywne metody spędzania wolnego czasu" - międzyszkolny turniej tenisa stołowego z rozgrzewką  

 Hokej 
Jak co roku zawitał do nas Szkolny turniej w unihokeja, gdzie udział zawsze biorą uczniowie naszego Ośrodka!

Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie - rozmowa dotycząca,  m.in. bezpieczeństwa w internecie, odpowiedzialności karnej, czynów zabronionych, a także bezpieczeństwa na drodze! 

Ogólnopolski Turniej w Piłce Nożnej Niesłyszących Juniorów
 Nasi uczniowie zdobyli I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju w Piłce Nożnej Niesłyszących Juniorów w Olecku!


1 .12.2019 roku koordynatorem SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w naszym Ośrodku została pani Małgorzata Ossowska.

12.12.2019 roku p. Małgorzata Ossowska i p. Arkadiusz Rumpca wzięli udział w  szkoleniu pt. "Wybór i formułowanie problemu priorytetowego w planowaniu działań w Przedszkolu i Szkole Promującej Zdrowie organizowanym przez p. Joannę Dzienis.


"Czekoladowe ciasteczka owsiane, czyli jak podczas weekendu w internacie, wychowankowie przygotowują smaczny podwieczorek"

Promując zdrowy styl życia zwiedzamy Kamienne Kręgi w Wesiorach oraz bierzemy udział w warsztatach w Ogrodzie Botaniczny w Gołubiu.

"Koń - moje hobby". Promujemy zdrowy styl życia wychowanków internatu.Zajęcia kulinarne w najstarszej grupie chłopców w internacie.

Kolejne zajęcia z cyklu "Alternatywne metody spędzania wolnego czasu" - tym razem w Aquaparku w Sopocie.


"Alternatywne metody spędzania wolnego czasu"
- laserowy paintball połaczony z zajęciami integracyjnymi w strefie Zoltar w Gdyni.


"Alternatywne metody spędzania wolnego czasu"
- tym razem odbyły się na sportowo. Szkolne zawody w unihokeja, czas start ! 
Tym razem, uczniowie szkoły ponadpodstawowej spędzali czas wolny podczas zajęć kulinarnych. Przygotowywali tradycyjne kaszubskie potrawy na stół wigilijny.  "Zimą także dbamy o zdrowie" - dziewczynki "duże i małe" biorą udział wzajęciach tanecznych na hali sportowej.

Także podczas nauki zdalnej związanej z zagrożeniem epidemii koronawirusa w Polsce, promujemy zdrowy styl życia wśród naszych wychowanków.
Promocja zdrowia podczas nauczania zdalnego poprzez aplikacje Teams w internacie w I grupie dziewcząt. 

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" - zajęcia sportowe.

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" - jesienią, kiedy na dworzu pada i pada, chętnie korzystamy wyjść na halę sportową.

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" - nasi wychowankowie aktywnie korzystają z zajęć na siłowni i w salce tanecznej.

Mimo ograniczeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, aktywność fizyczna na śniegu, sprawia naszym wychowankom bardzo dużo radości...


 Święta po za szkołą
Uczniowie naszej szkoły dzielnie przygotowują się do Świąt. Podczas zdalnego nauczania pieką świąteczne przysmaki, kruche ciasteczka i pierniki.

Po raz kolejny spotykamy się z naszymi wychowankami poprzez aplikację Teams, ale nawet wtedy zachęcamy je do regularnej aktywności fizycznej.

17 marca 2021 roku odbyło się szkolenie przeznaczone dla przedszkoli i szkół/placówek zainteresowanych ubieganiem się o  Krajowy Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie",
w którym braliśmy udział.
Prowadzącymi były p. Elzbieta Sumowska, Joanna Pichlak z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Malborku.


"I ZNOWU RAZEM" - nasi wychowankowie uczą się już stacjonarnie, wrócili do internatu i chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju aktywność ich fizycznych w lesie, w pobliżu naszego ośrodka.


Szkolne Zawody Pierwszej Pomocy
 Szkolne Zawody Pierwszej Pomocy dla uczniów szkoły ponadpodstawowej. Uczestnicy zawodów udzielali pomocy przy krwotokach, złamaniach, urazach głowy. Musieli także poradzić sobie z utratą przytomności i wykonać RKO z użyciem defibrylatora AED.


Dzień Dziecka
Dzień Dziecka był też dla nas okazją do wspólnej integracji, radości oraz przyjrzenia się bliżej niezwykłym gatunkom zwierząt podczas wizyty w ogrodzie zoologicznym w Gdańsku. W szkole zaś i poza jej murami były kręgle, lody oraz integracja podczas nadmorskiego spaceru gdyńską plażą.Uczniowie szkół ponadpodstawowych także dbają o swoje zdrowie i tężyzną fizyczną: wyjazd naszych uczniów w góry z międzyszkolnego klubu sportowego niesłyszących Olimp Wejherowo, Mistrzostwa Polski niesłyszących w lekkiej atletyce juniorów i seniorów w Lublinie, Mistrzostwa Polski niesłyszących w piłce halowej mężczyzn do lat 23, aktywny powrot do szkoły - akcja na pierwszy dzień po powrocie szkoły ponadpodstawowej do nauki stacjonarnej.

Rok szkolny 2021/2022

Cel działań naszego Ośrodka w roku szkolnym 2021/2022

Podnoszenie motywacji i podejmowanie działań zachęcających uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego, dbania o własne zdrowie, rozwijanie umiejętności związanych z prawidłowym odżywianiem oraz wzrost aktywności ruchowej.

Koordynatorem Programu Szkoła Promująca Zdrowie zostaje pani Anna Maciejewska.

W skład zespołu wchodzą : Zyta Dzienisz, Katarzyna Penkowska, Hanna Śledź, Anna Lietzau, Kamil Kaluziński, Marzena Szaro – Truchan, Małgorzata Ossowska, Alicja Zielińska, Przemysław Gleske, Katarzyna Malinowska -Rezk, Katarzyna Sokołowska, Tadeusz Czonstke i Beata Baranowska.

Plan działań w roku szkolnym 2021/2022


Zajęcia sportowo-rekreacyjne

W tym roku szkolnym postanowiliśmy zadbać o formę fizyczną i zdrowie uczniów szkoły podstawowej, a powiedzenie „w zdrowym ciele zdrowy duch” będzie towarzyszyło wszystkim naszym prozdrowotnym działaniom.

28 września nasi wychowankowie udali się na zajęcia sportowo-rekreacyjne do Aquaparku w Redzie. W tej krainie wodnych przygód czekało na wszystkich wiele atrakcji. Żaden z uczestników nie odmówił sobie zabawy na szalonych zjeżdżalniach, obrotowym aquaspinerze czy wodnej ścieżce. Kto chciał mógł skorzystać z relaksu w gorącym, wodnym wulkanie. Pośród kolorowych basenów i zakręconych zjeżdżalni budowaliśmy swoją wytrzymałość, odporność fizyczną i wzmacnialiśmy kręgosłup. Radość i zdrowa energia towarzyszyły nam przez cały dzień.

Czy jest nadal w szkole uczeń, który nie lubi wody? Po zajęciach w aquaparku z pewnością nie.


 Szkolenie
Program MEiN i AWF „Aktywny powrót do szkoły”. Projekt, pt. "Powrót uczniów do szkoły po pandemii" jest jednym z 4 programów wsparcia uczniów, zapowiadanych przez Ministra Edukacji i Nauki.


Sprzątanie Świata
Przyłączamy się do ogólnopolskiej 28 Akcji Sprzątanie świata-Polska pod hasłem: Myślę, więc nie śmiecę. Uczestniczymy w tej akcji już kolejny raz!


Spartakiada Sportowa Młodzieży Niesłyszącej
 Spartakiada Sportowa Młodzieży Niesłyszącej Spartakiada Sportowa Młodzieży Niesłyszącej do lat 11, do lat 14, do lat 17 Warszawa , dn. 17-19.09.2021 r. Udało się! Zdobyliśmy wszystko co było do zdobycia.
 


Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Tenisie Stołowym
 W dniach 1-3.10 2021r. odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Tenisie Stołowym w Radomiu. Medale zdobyliśmy w grach indywidualnych, podwójnych oraz mieszanych! 

W dniu 21 października 2021r. do naszej szkoły przybyli funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aby zapoznać uczniów z tematyką odpowiedzialności karnej za popełnione czyny zabronione. Podczas wizyty st. asp. Artur Glembin oraz mł. asp. Kamil Kacak poruszyli m.in. problemy dotyczące cyberprzemocy, stalkingu, demoralizacji oraz zażywania narkotyków, dopalaczy. Uczniowie aktywnie włączyli się w przebieg spotkania dzieląc się swoimi doświadczeniami, a także zadając pytania Policjantom.
Dostrzegając wagę tej problematyki oraz potrzebę dyskusji w tym obszarze mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości odbędą się kolejne zajęcia z zakresu przeciwdziałania przestępczości wśród ludzi młodych oraz profilaktyki uzależnień. 

"Dzień Ziemniaka"
A wieczorem... Po kolacji... Wychowankowie Internatu w ramach realizacji Szkoła Promującej Zdrowie zaczęli świętować "Dzień Ziemniaka".
Wszyscy chętni chłopcy wraz z wychowawcami przyszli do internatu dziewczynek.
Dziewczynki przez kilka wcześniejszych dni przygotowywały wspólnie z wychowawczyniami rozmaite akcesoria do wspólnej zabawy.
I tak:
1) w holu pojawiła się pierwsza atrakcja, czyli "FOTO ZIEMNIAK", gdzie na tle olbrzymiego ziemniaki wszyscy chętni zrobili sobie zdjęcia
2) następnie w świetlicy I grupy dziewcząt wychowankowie obejrzeli prezentację na temat roli ziemniaka i innych warzyw w życiu człowieka oraz sposobów wykorzystania ich do wykonania różnorodnych stworków, zwierzątek i ludzików...
3) kolejnym krokiem było, dzięki wykorzystaniu własnej wyobraźni, kreatywności i poczuciu humoru stworzenie własnego "Ziemniaczanego Ludka". Oczywiście wszystkie prace były bardzo ciekawe i zostały umieszczone w "Galerii Stworka".
4) na zakończenie na wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka oraz tańce przy "ziemniaczanych piosenkach".

Czy wiecie, że ziemniak jest warzywem, które przybyło do Polski z Ameryki Południowej? Choć szarobury i nieco brudny, króluje na naszych stołach od lat. Warto go jeść i doceniać, bo jest zdrowy, bogaty w witaminy i minerały oraz bardzo smaczny. 

28 października podczas Dnia Ziemniaka uczniowie szkoły podstawowej mogli poznać walory tego warzywa. W ramach realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” odbyły się konkursy i zawody sportowe z  ziemniakiem w roli głównej. Rzucanie do celu, slalom z ziemniakiem na łyżce, kręgle, skakanie w workach a także sadzenie kartofli to atrakcje, w których braliśmy udział. Po dawce pozytywnej energii i sportowej rywalizacji czekały na wszystkich pieczone w ognisku ziemniaki i kiełbaski.

Galeria zdjęć Dzień Ziemniaka 2021

Najmłodsi uczniowie klas 1-3 świętują Dzień Ziemniaka. 
Dzień Ziemniaka w szkołach ponadpostawowych
Uczniowie z zespołu terapeutycznego oraz z kl IIIa robiły jarzynowe zwierzęta z ziemniakiem w roli głównej.

4 listopada grupa uczniów Szkoły Ponadpodstawowej wzięła udział w VII Powiatowym Dniu Promocji Zdrowego Stylu Życia zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Na uczniów czekały konsultacje dietetyczne, stomatologiczne, kosmetyczne i terapia relaksacyjna. Higienistki przypominały, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej, a kosmetyczki udzielały porad dotyczących pielęgnacji skóry twarzy i ciała. Uczniowie mogli również poddać się badaniu specjalistycznym sprzętem, takim jak monitor składu ciała TANITA oraz podoskop komputerowy, a także udać się na krótki masaż - dłoni i rąk, karku, pleców lub twarzy.

Wszyscy wrócili do szkoły z uśmiechami na twarzach, zrelaksowani i bogatsi o cenną, specjalistyczną wiedzę o swoich ciałach."Jabłko – magiczny owoc” Uczta owocowo-warzywna!!!

W ramach akcji "Szkoła promująca zdrowie" nauczyciele mieli dzisiaj okazję skosztować zdrowych, pysznych koktajli. Teraz mogą spokojnie namawiać swoich uczniów do takiego sposobu odżywiania. Przekonali się na własnej skórze, że zdrowe może być jednocześnie baaaardzo smaczne.  
Warsztaty dla dziewcząt
Bycie nastolatką nie jest łatwe. Zwłaszcza dojrzewanie to burzliwy i emocjanalny, a jednocześnie naturalny okres życia, który musi przejść nastoletnia dziewczyna, aby stać się młodą kobietą.
W ramach Programu Profolaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt w internacie dziewczynek odbyły się zajęcia warsztatowe pt. "Akademia Dojrzewania", które na zaproszenie wychowawczyń p. Czesi i p. Małgosi poprowadziła p. Pielęgniarka.
Dziewczynki z zaangażowaniem brały udział w zajęciach, podczas których dowiedziały się jak zaobserwować i zrozumieć zmiany w swoim wyglądzie i zachowaniu oraz jak zaakceptować swoje "nowe" ciało i nauczyć się o nie dbać.

American Friends 
 Wiecie, jak zrobić American Pancakes? My już wiemy! Pokazali nam to amerykańscy przyjaciele. 


Wycieczka na targ
Mając na uwadze zdrowe odżywianie uczniowie Szkoły Podstawowej klasy III a, II a i zespołu terapeutycznego 1-3 wybrali się na miejscowe targowisko. Trudno się zdecydować, czy lepsze są warzywa czy owoce ? Najlepiej kupić jedno i drugie. Z warzyw możemy robić pyszne sałatki, a z owoców zdrowy sok. Wycieczka na targ zawsze dostarcza wiele wrażeń!
Wycieczka do pobliskiego ogrodu
W ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie uczniowie zespołu terapeutycznego wybrali się na dydaktyczną wycieczkę do pobliskiego ogrodu. W ogrodzie dzieci poznawały nazwy warzyw i owoców. Wycieczka dostarczyła też dawkę zdrowego powietrza i odrobinę ruchu.Wyrabianie i pieczenie ciasta 

Każdy lubi owoce ale nie każdy potrafi zrobić pyszne ciasto.

Uczniowie klas SP a, SP b i SP c przygotowały ciasto o niskiej zawartości tłuszczu i cukru.

Wyrabianie i pieczenie ciasta dostarczyło im wiele przyjemnych wrażeń.Tydzień warzyw i owoców

Zdrowa żywność, a także zalety jedzenia owoców i warzyw – te zagadnienia nie są obce naszym uczniom. Wraz z nauczycielami dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione, warzywa i owoce, z których przyrządzano zdrowe przekąski, pyszne soki, surówki, sałatki i ciasta. Nie obyło się bez rozmów o przyniesionych produktach. Młodsze dzieci uczyły się nazw owoców i warzyw. Starsze rozwiązywały krzyżówki i rebusy.  Na zajęciach technicznych i kreatywnych uczniowie wykazywali się kulinarnymi umiejętnościami by potem skonsumować to co przygotowali. 

Od poniedziałku w naszej szkole trwa tydzień warzyw i owoców.

Uczniowie zespołu terapeutycznego czyli Agatka, Franuś i Fabian przygotowali pyszny sok marchewkowy. W przeciwieństwie do wielu innych soków przygotowuje się go na zimno co oznacza, że zachowuje wszystkie cenne właściwości marchwi – a jest ich naprawdę mnóstwo! Warto go pić codziennie nie ze względu na jego smak, lecz przede wszystkim na walory zdrowotne.

Tydzień warzyw i owoców trwa! Nasi kochani uczniowie z zespołu SP a, SP b i SP c przygotowali sok warzywno – owocowy z marchwi, jabłek i imbiru. Taki sok jest zdrowy i ma wiele witamin. Mamy nadzieje, że pozostałe dzieci i młodzież naszej szkoły przyłączą się do naszej akcji.
Dzieci z klasy III a i I ZW SP w ramach projektu ,,Warzywa i owoce w szkole postanowiły zrobić bardzo smaczny i zdrowy sok marchwiowo - jabłkowy. Pracy było bardzo dużo ale ta forma nauki dzieciom bardzo się spodobała - nauka przez zabawę.Poniżej przedstawiamy Wam fotorelacje z zajęć.
Uczniowie klasy Sp C poznają nazwy owoców i warzyw. Przez zabawę do nauki - takie mamy hasło dnia.  Wszyscy uczniowie lubią, kiedy Pani Hania chwali ich prace. W szczególności Karolina, która zawsze stara się być najlepsza. Po części teoretycznej jutro część praktyczna będziemy układać obrazy z owoców. 
Uczniowie klasy SpA, SpB i SpC przygotowali obrazy z owoców. Do kompozycji wykorzystali: winogrona, jagody, jabłka, gruszki, banany, kiwi i kaki. Z  pozostałych owoców zrobili sałatkę owocową, którą skropili odrobiną soku z cytryny. Tak przygotowane owoce zniknęły  w mgnieniu oka z talerzy.
W ramach tygodnia owoców i warzyw wychowawcy wraz z uczniami rozmawiali o dobroczynnym działaniu warzyw i owoców w naszej diecie. Odbyły się wspólne rozmowy, gry i zabawy z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych w postaci quizów i gier interaktywnych. Ta forma przyswajania wiedzy spodobała się uczniom najbardziej!
Klasa 2b i 1a 19.11.2021r. wykonała szaszłyki owocowe. Dzieci częstowały uczniów innych klas oraz nauczycieli. Wszystkie zniknęły równie szybko, jak zostały zrobione.
Zamiast Fanty, zamiast Coli, zdrowy napój imbirowy" - Pod tym hasłem uczniowie klasy SPc samodzielnie przygotowali zdrowy napój w skład którego wchodzi imbir, miód i cytryna. Uczniowie chętnie zamienili niezdrowe napoje na dzbanek pełen zdrowia.
Uczniowie klas SPa, SPb, SPc z pomocą nauczycieli organizują ogródek szkolny. Wraz z przyjściem wiosny zakwitną w nim kwiaty, które wyrosną z zasadzonych dziś przez uczniów cebulek.

Uczniowie z klas 1a, 2a, 2b i 3b poznały miejsce ziemniaków w piramidzie żywienia, dowiedziały się skąd przywędrowały do naszych kuchni, oraz jakie mają wartości odżywcze. Następnie, poznały wiersz Hanny Łochockiej " Co można zrobić z ziemniaka?" i rozmawiały na temat znanych i lubianych potraw z ziemniaków. Wszyscy jednogłośnie zdecydowali, że frytki są najsmaczniejsze. Wspólnie ustaliliśmy i zapisaliśmy na tablicy plan działania a następnie przystąpiliśmy do pracy. Przetworzone ziemniaki wspólnie zanieśliśmy do kuchni i przekazaliśmy paniom kucharkom. Zobaczyliśmy także urządzenia wykorzystywane w kuchni.
Gotowe frytki windą trafiły do naszej sali. Były najlepsze na świecie :)

Korzystając z uroków jesieni, a dokładniej mówiąc z jej owocowych darów, postanowiliśmy urozmaicić nasze śniadania w zdrowe przekąski. Dzieci z klasy Ib i II a wykonały szaszłyki ze swoich ulubionych owoców. Na patyczkach królowały: jabłka, gruszki i winogrona. Nie zabrakło również owoców egzotycznych, takich jak: banan, pomarańcza czy kiwi. Samodzielne wykonanie szaszłyków sprawiło dzieciom mnóstwo frajdy, a przy okazji powtórzyliśmy nazwy oraz pisownię owoców. 
Dbać o zdrowie to też dbać o higienę jamy ustnej i zęby.
Uczniowie naszej szkoły w Powiatowym Zespole Szkół Medycznych w Wejherowie brały udział w warsztatach stomatologicznych. Dzieci uczyły się jak prawidłowo szczotkować zęby. Segregowały do odpowiednich koszyczków obrazki przedstawiające produkty zdrowe i szkodliwe dla zębów. Kolorowały " stomatologiczne obrazki. Odwiedziły też nowoczesny gabinet, w którym mogły przetestować wygodny fotel i wypróbować narzędzia stomatologiczne.
Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych wzięli udział w zajęciach promujących zdrowy styl życia. Zobaczcie fotorelację.Drugie śniadanie

"W szkole podstawowej wszyscy są uśmiechnięci przez cały dzień, bo wiedzą, że drugie śniadanie jest OK”.

Czy wiecie, że spożywanie drugiego śniadania jest równie ważne jak pierwsze?  Dzięki niemu przedłużamy sobie dawkę energii

 i witalności na resztę dnia, unikamy nieprzyjemnego poczucia głodu, a także apatii, złości i zmęczenia. Wiedzą o tym nauczyciele SP, którzy 26 listopada podczas akcji „Zdrowo i wesoło czyli drugie śniadanie nauczycieli” zachęcali do regularnego konsumowania pełnowartościowego drugiego śniadania. Kolejna akcja promująca potrzebę spożywania drugiego śniadania odbędzie się w grudniu.

WARSZTATY Z PROFILAKTYKI PROZDROWOTNEJ
W świątecznym klimacie młodzież  ze szkół ponadpodstawowych spotkała się na warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia. Poprzez zabawę, doświadczanie i dzielnie się wiedzą wspólnie opowiadali o swoich wartościach, które stanowią dla nich fundament do rozwoju. 
Wyjazd do Aquaparku w Redzie

W śnieżny, piątkowy dzień klasy IVa, Va i VIIa ćwiczyły swoje pływackie umiejętności w Aquaparku w Redzie. Pobyt na basenie był dla wszystkich czasem aktywnej nauki i dobrej zabawy jednocześnie. Ćwiczyliśmy jak prawidłowo oddychać w wodzie, wzmacnialiśmy kręgosłupy, a przede wszystkim dostarczyliśmy naszym ciałom pozytywnej energii, niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania zimą.

Cykl warsztatów kulinarnych w szkole ponadpodstawowej "Pierniki na święta"  

ANDRZEJKI w szkole ponadpodstawowej 

Tegoroczne obchody tego święta były przeplatane różnymi aktywnościami fizycznymi. Było wiele ciekawych  zabaw sportowych i integracyjnych. Wszyscy świetnie się wspólnie bawili.  

Cykl spotkań "W zdrowym ciele zdrowy duch" -
W dniu 03.12 odbyły się warsztaty grupowe obejmujące zagadnienia z poradnictwa zawodowego i kompetencji miękkich. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych interaktywnie współpracowała, poznając wzajemnie swoje mocne strony. Kreowała wizerunek preferowanych kompetencji miękkich i wzmacniała  umiejętności pracy zespołowej. Wydarzenie przybrało formę nauki przez zabawę, towarzyszył temu dobry nastrój i pozytywne nastawienieMikołajkowe Zawody Sportowe
Jako „Szkoła Promująca Zdrowie” wykorzystujemy każdą okazję, by zachęcać naszych uczniów i ich nauczycieli do aktywnego spędzania czasu. 6 grudnia odbyły się Mikołajkowe Zawody Sportowe. Działo się na naszej hali, oj działo… Energia i duch sportowej rywalizacji rozpierał wszystkich. Każdy znalazł konkurencję sportową, w której mógł zabłysnąć formą i umiejętnościami sportowymi. Można było wykazać się siłą mięśni podczas toczenia śnieżnej kuli, sprawdzić swoją szybkość oraz koordynację ruchową w czasie pokonywania prezentowego toru przeszkód, spróbować jazdy na hulajnodze wioząc wór prezentów a także wziąć udział w turnieju tenisa stołowego. Na zakończenie sportowych zmagań każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy mikołajkowy medal.

W zdrowym ciele, zdrowy duch!
 W dniu 09.12.br. na boisku hali sportowej OSW rozegrały się dwa mecze pomiędzy uczniami OSW a ministrantami.Pieczenie pierniczków w pracowni technologii gastronomicznej

Szkolenie nauczycieli "Zajęcia nie do końca ruchowe”
Szkolenie nie zawsze musi być w pozycji siedzącej. Przekonali się o tym nauczyciele, którzy brali udział w szkoleniu z dr Iwoną Bonisławską z AWFiS  Gdańsk. Najpierw trochę teorii jak dbać o zdrowie a potem … zdrowy ruch. Ćwiczenia rozgrzewające były preludium do rozgrywek w fantastyczną grę MÖLKKY. 

Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia

W świątecznym klimacie młodzież ze szkoły branżowej spotkała się na warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia. Poprzez zabawę, doświadczanie i dzielnie się wiedzą wspólnie opowiadali o swoich wartościach, które stanowią dla nich fundament do rozwoju. 


Piernikowe szaleństwa - czyli jak zrobić zdrowe pierniki?

Czy można zrobić zdrowe pierniki?  Pierniki, których zapach nie tylko wypełni nasze nosy i spowoduje napad apetytu, ale również napełni serca tym, co nieuchwytne – świąteczną atmosferą, która jest związana ze wspólnym przygotowaniem ciasta, wykrawaniem bożonarodzeniowych kształtów 

 i próbowaniem jeszcze gorących ciastek, które dopiero co wyszły z piekarnika, ale „już, już, muszę ich spróbować, żeby sprawdzić, czy na pewno wyszły pyszne”. 

W naszej szkole uczniowie, postarali się, aby : 

- pierniki były z niską zawartością tłuszczu, zatem dodaliśmy masło klarowane, 

- mąka była zdrowa, czyli orkiszowa lub owsiana, 

- przyprawa korzenna była własnoręcznie wymieszana, 

- cukier i miód zastąpić suszonymi owocami. 

Pierniki wyszły idealne więc tym roku postanowiliśmy nasze wypieki przekazać pensjonariuszom wejherowskiego Domu Pomocy Społecznej. Radość i poczucie magii świąt było czuć wszędzie.  Konkurs na najładniejszy pierniczek.
Na początku grudnia w ramach projektu - Szkoła Promująca Zdrowie ogłosiliśmy konkurs na najładniejszy pierniczek. W konkursie udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Wszystkie pierniki były piękne i prezentowały się jak z cukierni. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy. Wszystkie pierniki trafiły do pensjonariuszy DPS w Wejherowie.
ZDROWE ŚNIADANIE NAUCZYCIELI - DRUGA EDYCJA

W środę 19 stycznia, w szkole podstawowej odbyła się druga edycja akcji prozdrowotnej "Zdrowo i wesoło, czyli II śniadanie nauczycieli". Nauczyciele tym razem wykazali się dużą kreatywnością - w lunchboxach  nie zabrakło, kolorowych owoców, warzyw i zdrowych przekąsek.  Ogromnie cieszymy się, że coraz więcej pedagogów dołącza do akcji i promuje zdrowe nawyki żywieniowe- oby zdrowe śniadanie towarzyszyło nam każdego dnia w naszej codziennej pracy i było przykładem dla naszych uczniów."Śniadanie moc daje"

W ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie naszej szkole wzięli udział z akcji "Śniadanie moc daje".
Na godzinach wychowawczych uczniowie z przyniesionych produktów przygotowywali śniadania, a przy okazji mogli się dowiedzieć, co zdrowego można zjeść i dlaczego śniadanie jest takie ważne. Własnoręcznie przygotowany posiłek bardzo smakuje.
Badania pokazują, iż dzieci, które jedzą śniadanie przed szkołą, znacznie lepiej radzą sobie na lekcjach, ich pamięć jest lepsza i dłużej potrafią się skoncentrować. Mają również więcej energii i chęci do działania. Drugie śniadanie jest równie ważne jak pierwsze i możemy przygotować je sobie sami.

Zimowy Festiwal Biegowy Ultra Way

Nasz Ośrodek współorganizował Festiwal Biegowy Ultra Way, gdzie udział wzięli nasi uczniowie.


Cykl spotkań "w zdrowym ciele, zdrowy duch"
- warsztaty grupowe święty Walenty.
Ferie 2022
Ferie tuż, tuż. Mamy nadzieję, że wszyscy chętnie odpoczną od szkoły i od siebie wzajemnie.  Pamiętajcie, że najważniejsze jest Wasze zdrowie i bezpieczeństwo. 
Poniżej znajdziecie link do prezentacji. 
Prezentacja. 
Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz dyrekcji życzymy udanego wypoczynku. 

Tydzień sałatek

Szkoła promuje zdrowie i promuje zdrowe odżywianie. Każdy z nas może przygotować zdrową i smaczną sałatkę. Nie potrzeba dużo składników. Wystarczy odrobina fantazji 
i sałatka gotowa.  W trakcie przygotowania wszyscy świetnie się bawili. Zobaczcie sami!
W ramach zajęć Szkoły Promującej Zdrowie chłopcy z internatu przygotowali zdrową, pachnąca i kolorową sałatkę owocową. Wszyscy pracowali z zapałem. Salatka byla przepyszną, taka trochę wiosenna. Szybko zniknęła z talerzy.


Dzisiaj w internacie dziewczęta przygotowały smaczną i zdrową sałatkę grecką. 

Dzisiaj w internacie dziewczęta tym razem wykonały pyszną sałatkę owocową. 

Zbliżają się  Święta Wielkanocne - zaczynają się przygotowania... Najmłodsi uczniowie  Szkoły Podstawowej już wysiali rzeżuchę.  Zastanawiacie się, jak pogodzić zdrową dietę z zamiłowaniem do słodyczy? To proste, wystarczy zrobić ciasto marchewkowe! Wykorzystanie warzyw w domowych wypiekach to smaczny sposób na przemycenie do menu witamin, minerałów i błonnika.

Wielkanocne warsztatyWielkanocne warsztaty kulinarne.Aktywne przerwy
”  Szkoły Promującej Zdrowie to świetny pomysł na spożytkowanie energii, szczególnie między lekcjami, które wymagają od uczniów skupienia i głównie siedzenia w ławce. W naszej  szkole podczas przerw są ciekawe zabawy ruchowo - taneczne, zajęcia na świeżym powietrzu, zagadki logiczne,  łamigłówki i kreatywne zadania- wyzwania dla każdego ucznia. Spotkanie się z pielęgniarką szkolną 

W ramach działań promujących  zdrowy styl życia, spotkaliśmy się z pielęgniarką szkolną -  panią Bernadetą Papke. Głównym celem spotkania było uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o zdrowie poprzez zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia. Dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa zdrowa żywność oraz w jaki sposób same mogą wpływać na swoje zdrowie poprzez dokonywanie właściwych wyborów żywieniowych (ograniczenie słodyczy, spożywanie owoców i warzyw). 


Zajęcia z hipoterapii
 
są ulubionym zajęciem pozalekcyjnym. 


WIOSNA
 Aktywnie przywitaliśmy Wiosnę w ośrodku. Były wspólne zabawy integracyjne i oczywiście ognisko.


Nadeszła wiosna
 
na którą tak wszyscy czekaliśmy. Piękna pogoda zachęca do nauki na świeżym powietrzu. Nic nie jest tak przyjemne jak nauka połączona z pracą w ogródku.Wiosna na sportowo
- integracja uczniów.Zabawy podwórkowe - innowacja.

W ramach innowacji pedagogicznej "Wieżowiec' poznajemy zabawy popularne w dwudziestoleciu międzywojennym. 


Zabawy ruchowe.


Zajęcia rekreacyjne na bowlingu. Tydzień Marchwi 
Na zdjęciach widzimy także inne warzywa i owoce użyte do wykonania zdrowych, przepysznych potraw. MECZ SPARINGOWY! 
 Dzisiaj odbył się kolejny mecz sparingowy: ministranci kontra OSW 2. Dzisiejszy wynik to 9:6 dla naszych chłopaków
z ośrodka.

Przemarsz naszych uczniów podczas obchodów dnia świadomości autyzmu połączony z warsztatami w szkole ponadpodstawowej dot. neuroróżnorodności.
 Wiem co jem 
Podczas warsztatów młodzież miała okazję do poszerzenia wiedzy na temat zasad racjonalnego żywienia, konsumpcji w pięciu kolorach i stałych godzinach przyjmowanych posiłków.
 Zdrowe koktajle 
Pyszne koktajle owocowe! 


W  kwietniu  uczniowie naszej szkoły  miały możliwość poznania pana tajników związanych z życiem pszczół oraz produkcją miodu.
 Dzięki opowieściom pszczelarza dzieci zdobyły wiele cennych informacji i ciekawostek z życia pszczół. poznały fascynujący świat tych owadów. Dowiedziały się dlaczego pszczoły tańczą, ile kwiatów muszą odwiedzić aby zebrać kropelkę miodu, czego się uczą w ulu, czym się żywią, jak spędzają zimę i jak powstaje miód. Miały możliwość zobaczyć strój pszczelarza – przymierzyć go, oraz obejrzeć przybory, których używa w swojej codziennej pracy: dymkę zwaną podkurzaczem, ramkę i dłuto.
Spotkanie zakończyło się degustacją chleba z miodem.
Najważniejszym jednak przesłaniem spotkania było uświadomienie najmłodszym, jak ważne jest istnienie pszczół dla ludzi.


W ramach Szkoły Promującej Zdrowie w terminie od 26.04 do 29.04.2022r odbyło się szkolenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi z zakresu żywienia. 
Pracownicy naszej szkoły poznali podstawowe zasady zdrowego żywienia, które przedstawiła dr Aleksandra Pięta z Krakowa. Szkolenie przeniosło nam sporą dawkę wiedzy, którą teraz możemy wykorzystać w pracy i życiu osobistym. 


Maj - miesiącem buraka  

 Wiem co jem 
Podczas warsztatów młodzież miała okazję do poszerzenia wiedzy na temat zasad racjonalnego żywienia, konsumpcji w pięciu kolorach i stałych godzinach przyjmowanych posiłków.
Wizyta w przychodni lekarskiej " Bukowa"
W ramach integracji ze społecznością lokalną, uczniowie skorzystali z możliwości spotkania z p. pielęgniarką w Przechodni lekarskiej " Bukowa". Pielęgniarka wyjaśniła na czym polega jej praca. Uczniowie uzupełnili swoją wiedzę na temat profilaktyki zdrowia i dowiedzieli się jak zapobiegać chorobom.

 Twórcze i pomysłowe ręce 
 Klasa  Spdp pod kierunkiem swojej wychowawczyni razem z koleżankami i kolegami z innych klas  wyczarowuje takie cuda.

W ramach " Szkoły Promującej Zdrowie" pracownicy naszego Ośrodka wykorzystując piękną majowa pogodę udali się na rajd rowerowy. Uczestnicy propagując zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek na łonie natury pokonali kilkanaście kilometrów do Ośrodka Edukacji Przyrodniczno-Leśnej Muza. Spotkanie przyczyniło się do poprawy samopoczucia, pogłębiło więzi oraz  zachęciło nas do dalszych wyjazdów.


ZAWODY UNIHOKEJA
Turniej międzklasowy w unihokeja. 


 Pomorskie Żagle Wiedzy 
Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów poprzez edukację morską i żeglarską.
 


Publiczna autoprezentacja SzPZ 
20 maja 2022 r.  w hali sportowej naszej szkoły odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć i wyników autoewaluacji działań Szkoły Promującej Zdrowie. Uczestniczyła
 w niej cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystości pokazaliśmy slajdy z naszych działań z ostatnich trzech lat oraz przedstawiliśmy wyniki badań. Po oficjalnej części wystąpili nasi uczniowie z krótkim programem artystycznym. w drugie części uroczystości uczniowie wzięli udział  warsztatach  oraz grach i zabawach sportowych.


WYJAZD DO AQUAPARKU W REDZIE
 27 maja znowu pluskaliśmy się w basenie. Spójrzcie na wspaniałą wodną zabawę i nasze zwinną jak ryby w wodzie młodzież!

Wycieczka do Malborka

W dniu 31 maja odbyła się wycieczka dydaktyczna klas I-III w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę". Zwiedzaliśmy Muzeum Zamkowe w Malborku i Zespół Pocystersko-Katedralny w Pelplinie. ,,Piękna nasza Polska cała..."Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy
Zajęcia praktyczne w Yacht Club Rewa, gdzie nasi uczniowie uczą się żeglować, by w przyszłości zdawać na patent żeglarza jachtowego.


 KONKURS PLASTYCZNY! 
"URATUJ ŻYCIE". Widać, że niektórzy z nas na pewno wiedzą jak zadbać o dobro naszej planety.


NASI SPORTOWCY
Na początku czerwca, odbyły się Ogólnopolskie mistrzostwa niesłyszących juniorów do lat 16 i 19  Na stadionie lekkoatletycznym OSiR „podskarbinska” w Warszawie

Wakacje to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek młodzieży.

W sierpniu 2022 roku dzieci i młodzież naszego ośrodka wyjechała na obóz do Karpacza.

Program obozu był skonstruowany pod kątem przygotowania fizycznego i motywacji młodzieży do uprawiania sportu i aktywnego, zdrowego stylu życia, jak również poznania nowych dziedzin sportu oraz odkrywania i  rozwijania nowych pasji.

Ta forma wypoczynku sprawdza się od wielu lat i doskonale wpływa na rozwój i zachowanie uczestników wyjazdu.
 Rok szkolny 2022/2023 

Plan działań na rok szkolny 2022/2023 

Obóz letni 2022 
Pobyt w Karpaczu to również wiele emocji sportowych. Turniej w tenisie stołowym. 
8 września 2022, dzięki uprzejmości nadleśnictwa, uczniowie szkoły ponadpodstawowej mieli okazję odwiedzić wyjątkowe miejsce - arboretum w Luzinie. W założonym ponad 20 lat temu obiekcie można podziwiać zarówno gatunki egzotyczne, np. tulipanowca amerykańskiego, kolkwicję chińską czy katalpę, jak i te spotykane w polskich lasach, np. lipy, jawory, jarzęby, dęby, brzozy czy gatunki chronione, takie jak sosna górska, jarząb szwedzki i cis pospolity. Nasi uczniowie wzięli tam udział w niezwykle ciekawych zajęciach przyrodniczych, podczas których poznali m.in. cechy charakterystyczne umożliwiające rozpoznanie i nazwanie podstawowych gatunków drzew liściastych i iglastych. Po nauce przyszedł też czas na relaks. Na uczniów czekało ognisko i gry na świeżym powietrzu. Jednakże, na wycieczce nie byliśmy sami. W naszym gronie znaleźli się także świetnie już wszystkim znani goście z USA. Bardzo się ucieszyliśmy na ponowne spotkanie z nimi. Tym razem Nancy i jej przyjaciele nauczyli naszych uczniów, jak przyrządzać przy ognisku słynne pianki. Przyłączyli się także do różnorodnych aktywności fizycznych, a nawet nauczyli nas gry w krykieta. Świetnie się bawiliśmy i mamy nadzieję, że niedługo znów się spotkamy.

Sprzątanie świata – Polska
„Sprzątanie świata – Polska” o wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jak co roku przyłączamy do tej Akcji. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.


Rowerem po zdrowie

W Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie odbyła się II edycja rajdu rowerowego "Rowerem po zdrowie".
Założeniem rajdu jest zachęcenie rodziców naszych uczniów, jak i samych uczniów naszego ośrodka do aktywnego spędzania czasu. W rajdzie biorą, również udział nauczyciele i pracownicy Ośrodka.
W sobotę 24 września wystartowało pięć osób. W składzie: jeden nauczyciel, 3 uczniów oraz jeden rodzic. Trasa, była zaplanowana na 17 km (Ośrodek- Muza; Muza- Ośrodek). Zaangażowanie grupy, było w 100%, co pozwoliło na pokonanie trasy w półtorej godziny - co uważamy za sukces!
Mamy nadzieję, że kolejna edycja, będzie opiewać o większą liczbę uczestników, co pozwoli na wspólne spędzanie czasu w doborowym towarzystwie!


 Wycieczka do Sopotu 


 Szkolny ogródek Sałatka owocowa
W ramach Szkoły Promującej Zdrowie klasa 2 SPdP przygotowała na zajęciach kulinarnych pyszną sałatkę owocową.

 Międzynarodowy Dzień Głuchego i Języka Migowego 
 29 września 2022r. Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Dzisiejsze święto to okazja, aby złożyć Wszystkim Osobom Niesłyszącym- życzenia wiary w siebie, nadziei, wielu prawdziwych przyjaciół. My spędziliśmy ten dzień bardzo aktywnie i radośnie.


Przechodząc szkolnym korytarzem warto zwrócić uwagę na wystawę zdjęć  wydarzeń związanych  z realizacją projektu „Szkoła Promująca zdrowie”. Popatrzcie sami ! Ile to ciekawych, radosnych pełnych kolorów  zajęć za nami …A kolejne zaraz przed Nami ! Koniecznie nie zapomnijcie odpocząć w naszym  kąciku relaksu ! Kolorowa, w jesiennych barwach wystawa zdrowej żywności każdego nastroi do zadbania o siebie i spróbowania czegoś zdrowego. Zachęcamy !! 


 SPARTAKADIA RACIBÓRZ 
Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej 30.09-02.10. 2022 Racibórz.
Ciężka Praca. Satysfakcja. Gratulacje dla Wszystkich Zawodników!

Wykopki 2022
W ramach programu SzPZ  zespoły klas terapeutycznych pojechały na wykopki do Domatówka. Do wspólnego zbierania ziemniaków zaprosiła nas mama naszych uczennic Oliwii i Agatki Rohraff.  Po wykopkach było ognisko i miłe przyjęcie w specjalnie przygotowanym namiocie. 


 HORTITERAPIA Z WOLONATARIUSZAMI ING

01 października z inicjatywy  pani dyrektor  Eweliny Lulińskiej  oraz Rady Rodziców odbyły się na terenie ośrodka warsztaty  dla rodziców naszych uczniów. Wspieranie rodziców przez szkołę to jeden z najlepszych sposobów na tworzenie warunków dla optymalnego rozwoju dzieci i młodzieży.  Warsztaty były  przede wszystkim okazją do spotkania integracyjnego  w gronie rodziców , wymiany doświadczeń, nazwania  trudności związanych  z wychowywaniem niepełnosprawnych  dzieci. Podczas spotkania nie zabrakło czasu na  słodki poczęstunek oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku . Rodzice mogli posmakować  szkolnej zupyjak też  innych przysmakówprzygotowanych przez nasza kuchnię. W atmosferze wspólnej zabawy  była sposobność bliżej poznać się , pobyć ze sobą
 W części  teoretycznej spotkania- pedagog, pani Beata Duszyńska udzielała informacji na temat możliwości i sposobu udzielania wsparcia dla rodziców przez instytucje zewnętrzne powołane do opieki nad rodziną tj.: m in. MOPS,  PCPR ,PFRON 

W dniach 07-09.10.2022 w naszym ośrodku odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Niesłyszacych Juniorów i Seniorów w Tenisie Stołowym. Rozgrywki zakończyły się dekoracją zawodników medalami. Jesteśmy zadowoleni. Gratulujemy zawodnikom. 


Październik już od wielu lat jest uznawany na całym świecie za Miesiąc Świadomości Raka Piersi (tzw. Różowy Październik). W Polsce rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem wśród kobiet. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych to dużo większe szanse na pełne wyleczenie, dlatego warto postawić na akcje promujące postawę dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.W ramach kampanii odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki prozdrowotnej z dziewczynkami ze szkoły ponadpodstawowej „Bądź swoją bohaterką!” Wszystko co musisz wiedzieć o tym jak walczyć z rakiem piersi. Zajęcia poprowadziła pedagog Katarzyna Ruta. Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej na temat przyczyn występowania raka piersi, objawów i sposobów wykrywania oraz leczenia raka odbyły się warsztaty, podczas których uczennice mogły nauczyć się badania piersi i wyczuwania zmian patologicznych oraz porozmawiać na temat samokontroli. Samobadanie piersi jest niezwykle ważnym i podstawowym elementem w profilaktyce, które pozwala na wykrycie choroby we wczesnym stadium zaawansowania, co stwarza duże szanse wyleczenia. Wszystkie uczestniczki po zakończeniu spotkania otrzymały materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi – między innymi zawieszki pod prysznic ze schematem samobadania piersi.


Sierra Golf Resort koło Wejherowa

11 października uczniowie naszego Ośrodka odwiedzili Sierra Golf Resort koło Wejherowa. Dzięki uprzejmości Pana prezesa, obejrzeli pole golfowe i poznali technikę gry w golfa, którą na miejscu treningowym udoskonalali.
Szkoła Promująca Zdrowie to nie tylko propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. Nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Policealnych  w Wejherowie. Dzisiaj  braliśmy udział w zajęciach, które jak widzicie miały zadbać o nasze dobre samopoczucie . Nasi uczniowie poddali się zabiegom upiększającym i masażom. Wrócili zrelaksowani... Zazdrościmy.
Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"
daje ogromne możliwości rozwijania zainteresowań i naukowych pasji wśród dzieci i młodzieży naszego Ośrodka. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu uczniowie klas IVa, Vb, VIa i VIIa mogli poznać tajemnice Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców oraz spędzić aktywnie czas na gdyńskiej plaży. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z  wycieczki do Akwarium Gdyńskiego.

Tydzień ziemniaka rozpoczęliśmy od przygotowania smacznych sałatek. Młodsi uczniowie zrobili ciekawe prace plastyczno - techniczne. Zakończeniem ziemniaczanego tygodnia byly zawody sportowe oraz ognisko. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

Galeria zdjęć - Tydzień ziemniaka 2022

Dzień Ziemniaka nie ominął także uczniów ze szkoły branżowej. Były placki ziemniaczane oraz kluski leniwe na słodko. Pychota! 

W zeszłym tygodniu odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne "Wiem, co jem !" Uczyliśmy się komponować i przygotowywać zdrowe posiłki ! Tym razem przygotowywaliśmy zdrowe sałatki  i naleśniki. 


Dnia 14.11.2022 roku młodzież szkół ponadpodstawowych uczestniczyła w zajęciach na basenie w Aquaparku w Sopocie. Celem było wdrazanie do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój fizyczny oraz higienę ciała. Czas spędzony w wodzie przysporzył wszystkim uczestnikom oprocz korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych wrażeń.


18 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w hali sportowej rozpocznie się Dzień Promocji Zdrowia Szkół Ponadpodstawowych w OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.


15 listopada w internacie odbyło się spotkanie z uczniami szkoły ponadpodstawowej w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Pani psycholog Jolanta Zarzycka przekazała młodzieży cenne informacje na temat stresu oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Pozyskana wiedza w tym obszarze może przyczynić się do zwiększenia własnej odporności na działanie stresu oraz do skuteczniejszego zapanowania nad swoimi emocjami w przyszłości. Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne, bo ma ono fundamentalne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i jakość życia, które prowadzimy.

DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Szkoła Promująca Zdrowie to program, który od 30 lat jest wdrażany w szkołach w całej Polsce, mający na celu poprawę samopoczucia i zdrowia społeczności szkolnej – zarówno uczniów, jak i pracowników. Dzięki różnorodnym działaniom mogą oni uczyć się, jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko.

Nasz Ośrodek uczestniczy w tym programie już od 2013 roku, a w 2017 roku uzyskał Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W piątek, 18 listopada, w hali sportowej odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć i wyników autoewaluacji działań Szkoły Promującej Zdrowie szkoły ponadpodstawowej.

Wydarzenie rozpoczęło się pokazem sportowo-tanecznym przygotowanym przez naszego nauczyciela wychowania fizycznego, pana Szymona Patoka, oraz panie Agatę i Zuzannę Syskie.

Następnie, Pani dyrektor Ewelina Lulińska otworzyła to uroczyste spotkanie, witając serdecznie przybyłych gości oraz całą społeczność szkolną. W swoim przemówieniu Pani dyrektor podkreśliła, że szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Niezmiernie ważne jest dla nas, aby w sposób świadomy i wszechstronny wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska.

Po wystąpieniu Pani dyrektor członkowie Zespołu ds. promocji zdrowia zaprezentowali działania szkoły ponadpodstawowej, propagujące zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną oraz aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu. Koordynator programu, pani Patrycja Damaszke-Heft, przedstawiła natomiast wyniki autoewaluacji. Głos zabrała również pani Teresa Burczyk, Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie.

Formalną część spotkania zakończyło przedstawienie „Rzepka” w wykonaniu uczniów, skierowane do naszych najmłodszych uczniów. Następnie, wszyscy uczestnicy oraz uczniowie mogli wziąć udział w wielu ciekawych warsztatach i grach sportowych. Mogli spróbować swoich sił w carvingu, czyli tworzeniu dekoracji z warzyw i owoców, pomalować twarze oraz powycinać warzywa i owoce z filcu. Na stanowisku podologicznym uczestnicy mogli skorzystać ze specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego badanie i ocenę wad stóp, a na szukających chwili odprężenia czekało stanowisko z masażem. Ponadto, uczestnicy mogli pograć w tenisa stołowego oraz wspinać się na ściance pod czujnym okiem naszej przeszkolonej kadry.

Serdecznie dziękujemy Powiatowemu Zespołowi Szkół Policealnych im. Z. Kieturakisa w Wejherowie, Podoclinic oraz Carving-Art za wsparcie w organizacji tego szczególnego dla nas dnia.

 

Galeria zdjęć DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Film DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Adres źródła: https://osw2wejherowo.pl/z-zycia-osrodka/szkola-promujaca-zdrowie