Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://osw2wejherowo.pl/)

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://osw2wejherowo.pl/


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.Zastosowany został odpowiedni kontrast tekstu do tła oraz możliwość powiększenia czcionki. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności zachowując prawidłową hierarchię nagłówków.

Treści lub funkcje niedostępne:


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (https://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://osw2wejherowo.pl/ spełnia wymagania w 95,09%.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Adres email: [email protected], tel. 58 6722341.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać zadania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie posiada 5 budynków użyteczności publicznej o funkcji edukacyjnej:


a) szkoły podstawowej, parter budynku wraz z częścią administracyjną i stołówką  – z windą umożliwiającą dostęp na 3 kondygnacje, brak wydzielonych parkingów dla osób niepełnosprawnych.


b) internatu chłopców  – z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak wydzielonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.


c)  internatu dziewcząt, na parterze budnynku znajduje się przedszkole oraz wczesne wspomaganie rozwoju – z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, z windą umożliwiającą dostęp na 2 kondygnacje, brak wydzielonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

d) budyneku szkół ponadpodstawowych, brak wydzielonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

e) hali sportowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, z windą umożliwiającą dostęp na 2 kondygnacje, brak wydzielonego parkingu dla osób niepełnosprawnych. 


W budynkach nie ma oznaczeń w języku brailla.

Adres źródła: https://osw2wejherowo.pl/o-nas/deklaracja-dostepnosci