Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://osw2wejherowo.pl/)

Wczesne wspomaganie rozwoju

Z myślą o kompleksowym, terapeutycznym działaniu na rzecz rozwoju małego dziecka z niedosłuchem, w OSW nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Oferuje najkorzystniejsze formy i metody pomocy, aby zapobiegać ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej.

W ramach WWR dziecko/0-6 roku życia/ zostaje objęte indywidualnym programem terapeutyczno-edukacyjnym na który składa się:


Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA organizowane są dla dzieci wymagających  ogólnej stymulacji rozwoju psychoruchowego oraz specjalistycznej opieki terapeutycznej z uwagi na różnorodne zaburzenia rozwoju, jego opóźnienie, niepełnosprawność. 
Z zajęć mogą korzystać dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz ich rodzice. 

KADRA


OFERTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA

5 KROKÓW DO WCZESNEGO WSPOMAGANIA

1) Pobranie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscu zamieszkania:

2) Przygotowanie przez rodziców posiadanej dokumentacji dziecka (medycznej, logopedycznej, psychologicznej).
3) Wizyta u lekarza specjalisty lub pediatry – wypełnienie druku zaświadczenia lekarskiego.  

4) Złożenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wniosku, zaświadczenia lekarskiego oraz kopii opinii i wyników wcześniejszych badań dziecka, (psychologicznych, logopedycznych). 
Uwaga! Jeśli dziecko nie było wcześniej badane – należy umówić się w Poradni na właściwe badania.

5) Wizyta rodziców z dzieckiem w Ośrodku.
Uwaga! na pierwszą wizytę należy przynieść całą dokumentację dziecka oraz opinię z Poradni.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 jest placówką z 90-letnią tradycją w edukacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniem słuchu i zaburzeniami rozwoju mowy.
Dzięki specjalistycznym metodom pracy oraz wieloletniemu doświadczeniu kadry możemy skutecznie wspierać również rozwój dzieci słyszących z opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego, integracji sensorycznej, a także dzieci niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, z autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową.Adres źródła: https://osw2wejherowo.pl/opieka-specjalistyczna/wczesne-wspomaganie-rozwoju