Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Branżowa Szkoła II stopnia

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

W trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje:
T.6 – Sporządzanie potraw i napojów
T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz zdaniem egzaminu dojrzałości, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.
W zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych można zdobyć umiejętności:
• rozróżniania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji gast.
• przestrzegania zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
• przestrzegania zasad gospodarki odpadami;
• przestrzegania zasad racjonalnego żywienia;
• posługiwania się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;
• rozróżniania maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespołów; 
• określania zagrożeń, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
• stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie:
• we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, itp. 
• prowadzić własną działalność gospodarczą; 
• fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela;
• organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary.

Technik budownictwa

Budownictwo należy do najbardziej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. „Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju i zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.


Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata. W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą, oraz po zdaniu dodatkowych kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa. 

Na kierunku technik budownictwa w trakcie nauki zdobywa się trzy kwalifikacje:
• B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
• B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 
• B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację B.18 odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację B.33 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację B.30 odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.
Technik budownictwa może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.