Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w WejherowieOd 3 września 2018 roku realizujemy w naszym ośrodku projekt „Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”
w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer umowy RPPM.03.01.00-22-0048/18

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacyjnej przedszkola, wsparcie rodziców oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, remont i modernizacja budynku.

Partnerami w realizacji Projektu są: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Wejherowskie Centrum Kultury.

Wartość Projektu: 1 578 864,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 1 342 034,40 zł (dofinansowanie przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych przez Beneficjenta oraz Partnerów w związku z realizacją Projektu).

 

Cele szczegółowe Projektu:

 1. Zwiększenie oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych w zakresie kompetencji emocjonalnych, społecznych i rozwoju psychoruchowego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Podniesienie jakości współpracy z rodziną dziecka zmierzającej do ujednolicenia i spójności oddziaływań wychowawczych.
 3. Zapewnienie kompleksowej opieki diagnostycznej, terapeutycznej i edukacyjnej dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego rodzinie. 
 4. Dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb rodziny poprzez zapewnienie wydłużonej opieki przedszkolnej i zwiększenie  ilości zajęć dodatkowych usprawniających deficyty rozwojowe dziecka.


Grupę docelową
Projektu stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, wychowankowie SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie (7 dzieci), nauczyciele SOSW nr 2 (29 osób), rodzice i opiekunowie prawni dzieci (14 osób).

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

 1. Zajęcia terapeutyczne wyrównujące stwierdzone deficyty u dzieci;
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne u dzieci;
 3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 4. Wsparcie rodziców/opiekunów w zakresie zapewnienia dzieciom wsparcia w warunkach domowych.


Planowane efekty projektu

 • Trwałe efekty w postaci utworzenia i doposażenia dwóch pracowni SI, gabinetu diagnostyczno-konsultacyjnego dla terapeutów, gabinetów terapeutycznych.
 • Podniesienie instytucjonalnej gotowości placówki do świadczenia usług przedszkolnych poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń,
 • Stymulacja rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami (sfery motorycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej), wyrównanie deficytów rozwojowych, rozwój kompetencji komunikacyjnych poprzez udział w zajęciach terapeutycznych oraz rozwijających kompetencje kluczowe.