Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Egzaminy zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne: Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
Egzaminy oceniają zewnętrzni egzaminatorzy. Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. 
Egzamin obejmuje zakresem tematycznym kwalifikacje, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.
Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:
 
• uczniów branżowej szkoły I i II stopnia, techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych, 
• absolwentów branżowej szkoły I i II stopnia, techników i szkół policealnych, 
• osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, 
• osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych.


Część pisemna egzaminu

Część pisemna trwa 60 minut i jest przeprowadzana w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 
Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana: 
• z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin 
lub 
• z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.


Część praktyczna egzaminu
 
Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.


Podstawa uznania egzaminu za zdany
 
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), 

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.