Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształci młodzież do 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka w szkole trwa 3 lata, opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych. Klasy liczą kilka osób, dzięki czemu młodzież zdobędzie szereg umiejętności wchodzących w zakres różnych zawodów na miarę swoich potrzeb i możliwości. Głównym celem kształcenia szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów oraz przygotowanie młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych i samodzielnego - na miarę ich możliwości - dorosłego życia. Do realizacji tych celów ma przyczyniać się uczestniczenie młodzieży w szeregu zajęć, do których należą:
* zajęcia edukacyjne: funkcjonowanie osobiste i społeczne, wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy, religia.
* zajęcia rewalidacyjne: terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, EEG Biofeedback, terapia widzenia, orientacja przestrzenna.
* zajęcia sportowe (Międzyszkolny Klub Sportowy).
* zajęcia kształtujące kreatywność (kółko: plastyczne, fotograficzne, teatralne, szachowe). 
Współpracujemy z lokalnymi pracodawcami oraz dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i pracowniami (gastronomiczną stolarską, informatyczną, logopedyczną) w których uczniowie będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz praktycznego przećwiczenia pracy na poszczególnych stanowiskach. Uczniowie będą mieli zapewnioną specjalistyczną opiekę psychologoczno-pedagogiczną, oligofrenopedagogiczną, surdopedagogiczną i tyflopedagogiczną.